Reial Decret Llei 14/2022: mesures d’estalvi i eficiència energètica

12/08/2022

En data 2 d'agost de 2022 ha estat publicat en el BOE el Real Decret-llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Així, s’aprova el pla de xoc i gestió energètica en climatització, que estableix que la temperatura de l’aire en els recintes habitables condicionats indicats en l’apartat 2 de la I.T.3.8.1 del RITE es limitarà als valors següents (independentment de les condicions de disseny de les normatives aplicables):

  • La temperatura de l’aire en els recintes calefactats no serà superior a 19ºC
  • La temperatura de l’aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 27ºC
  • Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre 30 i 70%

Aquestes temperatures s’hauran d’ajustar, en el seu cas, per al compliment d’allò previst al Reial Decret 486/1997, pel qual s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, i la seva aplicació haurà de fer-se efectiva als 7 dies naturals des del dia següent de la publicació del nou Real Decret Llei tindrà vigència fins l’1 de novembre de 2023.

Una de les mesures que s’haurà d’implantar en els edificis o locals consisteix en la disposició d’un sistema de tancament de portes adequat. Aquest sistema podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, a fi i efecte d’evitar que aquestes romanguin obertes tot el temps, amb el consegüent malbaratament energètic per les pèrdues d’energia a l’exterior, independentment de l’origen renovable o no de l’energia utilitzada per la generació de calor i fred per part dels sistemes de calefacció i refrigeració.

Les obligacions entren en vigor el mateix dia de la publicació del Reial Decret Llei al BOE (disposició final dissetena), excepte:
• Les previsions sobre la limitació de temperatura de l'aire (article 29, apartat u) que entraran en vigor als sets dies naturals des de la publicació al BOE i tindran vigència fins l'1 de novembre de 2023.
• Les previsions sobre cartells informatius o pantalles amb els valors de la temperatura (article 29 apartat dos) entraran en vigor després d'un mes des de la publicació al BOE i tindran vigència fins l'1 de novembre de 2023.
• Les previsions sobre els sistemes de tancament de les portes (article 29. apartat tres) s'hauran de complir abans del 30 de setembre de 2022.
• Les previsions sobre l'enllumenat dels aparadors (article 29. apartat quatre) que entraran en vigor als sets dies natural des de la publicació al BOE i tindran vigència fins l'1 de novembre de 2023.

Amb el patrocini de:
Entitat membre de:
Donen suport a: